Jste zde: SoliCAD.com Produkty 2D CAD AutoPEN

Moduly AutoPEN

AutoPEN - nadstavby na projektování kanalizací, vodovodů, plynovodů, komunikací a vodních toků

AutoPEN - nadstavba pro progeCAD a AutoCAD

Nadstavba AutoPEN Vám zpříjemní a urychlí práci při navrhování a výpočtech: kanalizací, vodovodů, plynovodů, komunikací a vodních toků. Software AutoPEN spolehlivě pracuje s 2D/3D CAD progeCAD Professional, AutoCAD LT®, AutoCAD® a některými dalšími CAD programy.

Přehled modulů

 • Podélný profil kanalizace - program slouží k navržení kanalizační stokové sítě a k sestavení výkresů podélných profilů. Staničení a výšky vrcholových bodů terénu, šachet, parametry potrubí a dalších objektů zadává projektant do seznamů v dialogových panelech programu. Samozřejmostí je průběžná kontrola spádu trasy, interpolace terénu a výkopu na zvoleném staničení a podobně.
 • Kubatury kanalizace - rozpočty pro podélný profil kanalizace (nadstavbová část programu Podélný profil kanalizace ver. 5. a nemůže být používána samostatně), program obsahuje tyto výpočtové moduly: výpočet kubatur a ploch pažení, tabulku šachet, tabulku šachtových den, tabulku uličních vpustí
  program obsahuje tyto rozpočtové moduly: zemní práce, trubní vedení, pozemní komunikace, uživatelské rozpočtové panely, rekapitulace
 • Hydrotechnický výpočet kanalizační sítě - návrhy nových kanalizačních systémů i posouzení stávajících. Potrubí lze navrhovat s kruhovým, vejčitým nebo tlamovým profilem,
 • Výpočet tlakové kanalizace - dimenzování sítí a stanovení hydraulických parametrů sítě
  - Program umožňuje řešit sítě s odstředivými a vřetenovými čerpadly (i smíšené).
  - Výpočtem lze řešit nové sítě i posuzovat stávající díla.
 • Podélný profil voda, plyn - slouží k navržení vodovodní nebo plynovodní sítě a k sestavení výkresů podélných profilů. Staničení a výšky vrcholových bodů terénu, parametry potrubí a dalších objektů zadává projektant do seznamů v dialogových panelech programu.
  Samozřejmostí je interpolace terénu a výkopu na zvoleném staničení a podobně.
  Výkres profilu je uložen do souboru typu DWG, který lze editovat a tisknout pomocí AutoCADu nebo jiným CAD editorem s importem formátu DWG.
 • Kubatury, rozpočty pro podélný profil voda, plyn - program byl vytvořen jako nadstavba programu Podélný profil voda, plyn. Obsahuje tyto výpočtové moduly: výpočet kubatur a ploch pažení, armaturní šachty, objekty. Obsahuje tyto rozpočtové moduly: zemní práce, trubní vedení, pozemní komunikace, uživatelské rozpočtové panely, rekapitulace
 • Přehledný podélný profil vodovod - určen k vytvoření výkresu přehledného podélného profilu vodovodu,
 • Kladečský plán univerzál - navazuje na řadu kladečských plánů HAWLE, JMA, VOD-KA, DUKTUS, TOPAGRI, WAVIN. Tento nový program ale není omezen výrobním programem konkrétního výrobce. Nabízí univerzální prostředí pro výběr značek z litiny, tvárné litiny včetně uzamykatelných spojů, tvarovky PVC a elektrotvarovky PE. Program Univerzální kladečský plán dovoluje připravovat a vkládat nejen jednotlivé značky ale celé skupiny (sestavy) často se opakujících značek,
 • Výpočet vodovodní sítě - určen k dimenzování potrubí vodovodního řadu. Program umožňuje řešit sítě větvené i zakruhované. Výpočtem lze řešit nové sítě i posuzovat stávající díla,
 • Podélný profil komunikace - slouží k sestavení podélného profilu komunikace a příčných řezů.
  Staničení a výšky vrcholových bodů terénu, niveletu komunikace, poloměry výškových a směrových oblouků a další údaje zadává projektant do seznamů na datových panelech programu. Samozřejmostí je průběžná kontrola spádu trasy, interpolace nivelety na zvoleném staničení a pod.
 • Kubatury pro Podélný profil komunikace - byl vytvořen jako nadstavba programu Podélný profil komunikace. Provádí výpočty těchto položek: Kubatury násypu, výkopu a hutněného násypu, kubaturu odhumusování (skrývku ornice), kubaturu ohumusování (rozprostření ornice) v rovině a ve svahu, plochu úpravy pláně a hutněné pláně, kubaturu zemní krajnice, plochu svahování výkopu a násypu.
 • Podélný profil vodní toky - slouží k sestavení výkresu podélného profilu vodního toku včetně výkresů příčných řezů. Staničení a výšky bodů jednotlivých linií, křížení a směrových oblouků zadává projektant do seznamů na panelech programu. Samozřejmostí je průběžná kontrola spádu, interpolace nivelety na zvoleném staničení a pod.
 • Kubatury, hydraulika pro Podélný profil vodní toky - nadstavbová část programu Podélný profil vodní toky verze 3. a nemůže být používána samostatně,
 • Situace - je určen pro odečet souřadnic trasy liniové stavby. Odečet probíhá ze situační mapy ve zvoleném CAD programu. Odečtená data slouží k naplnění datových tabulek Podélných profilů (kanalizace, voda - plyn, komunikace, vodní toky). Program provádí odměřování souřadnic Y, X, Z z výkresu (situační mapy). Tyto souřadnice převádí na přírůstkové délkové souřadnice (staničení).

Program je dodáván s HW klíčem a moduly jsou kompatibilní s  Windows 7, Windows 8 a Windows 10.

  Stáhněte si nadstavby AutoPEN

  Objednejte si nadstavby AutoPEN