Jste zde: SoliCAD.com Produkty 2D CAD AutoPEN Moduly Moduly AutoPEN

Moduly AutoPEN

Hydrotechnický výpočet kanalizační sítě

Hydrotechnický výpočet kanalizační sítě je samostatný program. Lze s ním provádět návrhy nových kanalizačních systémů i posuzovat stávající (hotová) díla. Potrubí lze navrhovat skruhovým vejčitým nebo tlamovým profilem. Do návrhu je možné také zařadit retenční nádrže (odlehčovací komory).

AutoPEN - nadstavba pro progeCAD a AutoCAD

Návrh sítě probíhá v těchto krocích:

1) Nejdříve je nutno sestavit strom s větvením podle topologie navrhované sítě. Přidávání stok do systému a mazání stok se provádí buď ručně, tlačítky [+] a [-] nebo načtením souborů Podélného profilu kanalizace ver. 3. V tomto případě si program načítá nejen topologii sítě, ale také údaje o délkách jednotlivých stok a spádech. Pro posouzení stávajícího stavu lze převzít i použité průměry a provozní drsnosti potrubí.

2) Potom je třeba zadat zbývající parametry jednotlivých stok, jako je plocha dílčího sběrného povodí, návrhový déšť, jiné vody apod. Parametry lze zadávat jednotlivě, pro každou stoku zvlášť nebo skupinově pro celou síť. Odečty délek stok a ploch dílčích sběrných povodí je možné provádět přímo ze situační mapy v CAD programu (progeCAD, AutoCAD, Bentley Microstation, DesignCAD).

3) Pro vlastní výpočet lze použít jednu ze tří metod:

4) Výsledkové formuláře je možno editovat, tisknout a ukládat do datových souborů. Program navrhne dimenzování sítě a sestaví výsledkové formuláře s řadou hodnot: DN, objemové a výškové plnění, rychlost a unášecí sílu toku, časy průtoku systémem. Výpočet je možno provádět také s ohledem na účinky provzdušnění proudu.

Stáhněte si:

demo verzi Hydrotechnický výpočet,

manuál.

 

Následující část: Tlaková kanalizace »
Předchozí část: « Kubatury kanalizace