Jste zde: SoliCAD.com Produkty Robotický Software Visual Components Specifikace použití

Visual Components - specifikace použití

Visual Components se dá využít v následujících oblastech:

Obchod a marketing

Co komplikuje prodej výrobních linek a zařízení?

Výrobní linky jsou složité celky obsahující stovky detailů, na které musí být brán zřetel při jejich návrhu.
Porozumění materiálovým tokům,  vzájemné spolupráci robotů a dalších zařízení může být pro investory nebo zájemce o koupi nesnadnou záležitostí.

Specifikace a požadavky se navíc často upravují během vývoje a výroby linky, což zvyšuje nároky na flexibilitu práce obchodníka.

Je tedy těžké najít rovnováhu mezi možnostmi jak zobrazit návrh výrobního celku názorným, srozumitelným a přesvědčivým způsobem, případně jej podle potřeby pružně aktualizovat.

Jak může 3D simulace pomoci zvýšit objem prodeje?

Použití 3D simulace tyto obtíže řeší. Díky rozsáhlé knihovně komponent a nástrojů speciálně připravených pro simulaci a vizualizaci výrobních procesů, strojů a zařízení je vytvoření simulace, ve srovnání např. s CAD aplikacemi,  mnohem snažší a rychlejší.

To výrazně zjednodušuje obchodní proces. Obchodník si může vytvořit vizualizaci výrobní linky sám, bez speciálních technických znalostí. Logika chování jednotlivých prvků výrobního celku je již dopředu naprogramována a připravena. Hladce se pak lze i přizpůsobit změnám a úpravám provedeným v designu výrobního zařízení dodatečně. Není třeba žádat o provedení změn v podkladech pro prodej a čekat na jejich realizaci, obchodník je schopen si vše rychle udělat.

Ale zjednodušení pracovního procesu je pouze částí získaného benefitu. Použitím 3D vizualizace je možné zapůsobit na zákazníka způsobem, kterého bylo dříve obtížné dosáhnout. Snadno lze vytvářet video nebo pohyblivé 3D PDF soubory realisticky zachycující jak prvky výrobního celku pracují. Proto mnoho velkých společností již dlouho užívá 3D vizualizací jako mocný nástroj podpory prodeje.

Simulace – nástroj podpory investičních rozhodnutí

Stavba nové výrobní linky je významnou investicí pro každou společnost. Přináší s sebou také i možná rizika.
Bude produktivita výroby maximální? Jaké prvky je optimální použít? Jsou výrobní prostředky a lidské zdroje sladěny co nejlépe? Tradičním způsobem byla odpověď na tyto otázky skoro nemožná nebo vyžadovala nesmírné množství hodin kalkulací.

Užitím 3D simulace mohou být tyto a mnoho dalších otázek zodpovězeny, což snižuje rizika spojená s cenově náročnou investicí. Simulace umožňuje vytvořit identickou virtuální kopii výrobní linky. Pro znovupoužití a zdokonalení současného designu je také možné importovat již existující CAD soubory.

Proč provádět simulaci výrobního zařízení?

Virtuální výrobní zařízení funguje přesně stejným způsobem jako zařízení reálné. Užitím virtuální kopie mohou být jeho funkce, operace a chování detailně analyzovány.

Funkční studie pomáhají identifikovat možná úzká hrdla a usnadňují posoudit rychlost návratnosti investicí.

Detekce kolizí a analýza pracovních prostorů robotů umožňují pečlivě studovat pracovní pohyby strojů a předejít vzniku nebezpečí nehody či havárie.

Využitím simulace je možné usnadnit a zrychlit ladění programů PLC.
Nové virtuální výrobní zařízení je možné také v programu Visual Components včlenit do stávajícího výrobního celku užitím mračna bodů. A dále - pokud bude v budoucnu potřeba provést změnu některého z prvků nebo udělat jiné úpravy, je možné je otestovat a sledovat dopad změn dříve, než budou reálně provedeny.

Simulace výrobního procesu

Proces simulace zahrnuje matematické modelování a prověření výrobního procesu pomocí počítače. Tento proces obvykle ukazuje pracovní postup průchodu dílů skrz výrobní linku.

Nejzákladnější úrovní simulace je logický model. S logickým modelem je každý proces simulován jako černá skříňka s jednoduchou dobou zpracování. Tato úroveň simulace může být použita k simulaci materiálových toků.

Pokud je to požadováno, je možné jít až do detailů každého procesu a simulovat každý stroj. Pokud simulujete na této úrovni detailu, tak bude simulován každý servomotor a pneumatický válec. V této situaci simulace spočítá i čas cyklu procesu.

Obdržené statistické údaje z procesu simulace mohou být exportovány do řady různých databázových formátů včetně (MS Access a MySQL) nebo mohou být data exportována do tabulek, které uvidíte pomocí MS Excel.

Plánování výroby

Využíváním simulačního softwaru Visual Components získáváte nástroj pro plánování a rozvržení výrobních procesů.

Software dovoluje testování a plánování mnoha různých scénářů pro rozebírání strojů, ukládání komponentů a výrobních termínů.

Používáním těchto informací můžou výrobní inženýři optimalizovat výrobní program pro co nejefektivnější využití výrobního zařízení.

Simulace štíhlé výroby

Štíhlá výroba je systematický přístup k identifikaci a eliminaci ztrát (činností bez přidané hodnoty) prostřednictvím neustálého vylepšování průchodu produktu ke konečnému zákazníkovi v úsilí o dosažení dokonalosti.

Zaváděním zeštíhlovačů, jako je Kaizen, můžete ušetřit finanční prostředky, ale kolik by stálo zavádění Kaizen, který snižuje efektivnost a produktivitu díky nepředvídaným okolnostem? Simulační model zařízení umožňuje praktikům testovat a dokázat efekt a vylepšení, které bude dosaženo pomocí zeštíhlení.

Simulace zeštíhlovací techniky je velmi důležité téma, které bude užitečné pro mnoho různých podniků.

Simulace řízení zdrojů

Ve výrobě jsou naším nejcennějším prostředkem naše zdroje. Schopnost simulace zdrojů k zajištění, že jsou zdroje optimálně využívany, může ušetřit firmě finanční prostředky.

Pokud nastane konflikt ve Vaší výrobě mezi redukcí nákladů prostřednictvím odstranění zdrojových prostředků a udržením požadavků na poskytování služeb, produktivitou a kvalitou, potom modelování zdrojů bude kritickým nástrojem k podpoře Vašeho rozhodovacího procesu.

Řízení zdrojů pomocí Visual Components se může používat k simulacím mnoha různých typů zdrojů. Například AVG (Automatic Guided Vehicles – automaticky řízená vozidla), vysokozdvižných vozíků, jeřábů, robotů a lidí. Řízení zdrojů může dovolit zdrojovým klientům, aby požadovali různé druhy zdrojů.

Důležitou částí simulace zdrojů je ujištění o dostupnosti. Zdroj – napřiklad vysokozdvižný vozík, může mít nízské průměrné využití s krátkými periodami, kdy je vyžadován pro více procesů najednou. Simulace využívající řízení zdrojů může být použita k identifikaci problémů a poté k vytvoření strategií, aby se zabránilo vznikajícím problémům.

Současné řízení zdrojů vytvořené SimX umožňuje štíhlou výrobu a modelování zdrojů implementováním požadavkového výrobního systému. To znamená, že je tok výroby usměrňován přesně podle požadavků od zákazníka.

Simulace obráběcích strojů

Obráběcí stroje jsou kritickou částí mnoha výrobních procesů. Visual Component může být použit k simulaci obráběcích strojů jako jsou vrtačky, honovačky, soustruhy, frézy a brusky.

Simulace strojů ve Visual Components může vytvořit statistiku v různých systémových stavech strojů jako jsou zahřívání, přestávka, volnoběh, zaneprázdněný, zablokovaný, rozbitý a spravený. Flexibilita architektury Visual Components dovoluje uživatelům vytvořit jejich vlastní systémové stavy. Během simulace mohou být systémové stavy vizualizovány pomocí koláčových grafů.

Standardní statistika kromě toho sbírá následující data k použití: součást dorazila, součást odešla, součást aktuální, součást minimální počet, součást maximální počet, součást průměrný čas, součást minimální čas a součást maximální čas. Statistika může být ukázána v reálném čase při běhu simulace ve vyskakovacím zobrazení.

Jazyk API Visual Component dovoluje uživatelům vytvářet a měnit sběr statistických informací. Je možné používat tuto funkci k vytvoření mnoha různých maker pro statistický sběr k vyhovění potřeb zákazníků. Například OEE (Overall Equipment Effectivness – celková efektivita zařízení) statistické výpočty.

Statistiky sebrané ze všech částí během simulace mohou být zapsány do formátu tabulky editovatelné v Excelu.

Programování robotů

Výhodou programování robota v simulačním softwaru (off-line programování, OLP) je kromě přesnosti procesu i fakt, že robot není vyčleněn pro přípravu programu ale může být nadále využíván ve výrobě.

Pohyby naprogramované off-line jsou hladké a bez kolizí, což přispívá ke zvýšení životnosti robotů a šetří spotřebu energie.

Software Visual Components může být použit pro programování průmyslových robotů.

Nabízí silné prostředky pro definování cesty nástroje robota při operacích jako jsou řezání, broušení, odstraňování otřepů, svařování, nanášení lepidla a jiných látek, odjehlování, lakování, otryskávání a dalších činnostech kde přesné stanovení trajektorie pohybu nástroje je obtížné pouze s použitím samotného robota.

Visual Components úzce spolupracuje se všemi hlavními výrobci robotů a umožňuje použít pro simulaci většinu ve světě vyráběných modelů.

Více informací najdete v sekci Robotizace

Programování robotů Visual Components

CHCETE-LI SI PROGRAM VYZKOUŠET, KONTAKTUJTE NÁS!  +420 224 248 581 / +420 777 654 223