Jste zde: SoliCAD.com Produkty 3D CAD T-Flex Verze programu T-Flex CAD a ostatní verze programu

T-Flex CAD a ostatní verze programu

T-Flex Analysis

T-flex banner

Software T-FLEX je tvořen z několika částí:

T-Flex Analysis

T-Flex Analysis nabízí široké spektrum specializovaných analytických nástrojů, pomáhajících konstruktérům virtuálně testovat a analyzovat komplikované součásti a sestavy. Statická, frekvenční, vzpěrná, teplotní a únavová analýza je prováděna využitím metody konečných prvků. T-Flex Analysis ukazuje, jak se bude návrh chovat ve skutečných podmínkách ještě předtím, než bude vyroben. 

 

 Stáhněte si zkušební verzi T-Flex Analysis

Asociativní model

CAE model je plně propojen s návrhovým modelem, poněvadž využívá vlastní geometrii T-Flex CAD. T-Flex Analysis zajišťuje, že pro simulaci jsou k dispozici aktuální informace bez potřeby časově náročné transformace geometrie nebo přeformátování dat. Konstrukční změny provedené na modelu jsou pro analytické výpočty automaticky aktualizovány. Síťování je automatické a plně adaptivní na nejnáročnější geometrie modelu. 

Uživatelské rozhraní

Kompletní integrace s T-Flex CADem znamená, že uživatelé T-Flex Analysis mohou provádět analýzu konstrukcí, simulace a optimalizace přímo z prostředí T-Flex CADu. T-Flex Analysis používá modelový strom T-Flex CAD, dialogová okna vlastností, strukturu příkazů a menu a stejné ovládání pomocí myši a klávesnice. Takže každý, kdo umí navrhnout součást v T-Flex CADu, ji dokáže i podrobit analýze, aniž by se musel učit novému ovládání. 

Oblast použití

Rychlá a úsporná analýza často odhalí skrytá řešení a pomáhá konstruktérům lépe porozumět vlastnostem výrobku. Ať už je využita v odvětví strojírenském, elektrotechnickém, leteckém, dopravním, energetickém, lékařském nebo stavebním, T-Flex Analysis může pomoci zkrátit časy vývoje, omezit náklady na zkoušky, zvýšit kvalitu produktu a jeho výdělečnost a urychlit uvedení na trh. 

Statická analýza konstrukcí

Možnosti statické analýzy dovolují konstruktérům provádět analýzu napětí součástí a sestav pod rozličným zatížením. Statické studie počítají posuvy, reakční síly, deformace, napětí a rozložení koeficientů bezpečnosti. Statická analýza může pomoci vyhnout se poruše materiálu z důvodu vysokého namáhání. Mohou být definovány různé způsoby zatížení a okrajové podmínky včetně sil, tlaků, tíhy, odstředivých sil, nosností, momentů, předepsaných posuvů, teplot atd. 

Frekvenční analýza

Frekvenční analýza určuje vlastní frekvence součásti a tvary kmitů. Může zjistit, zda bude součást rezonovat při frekvenci připojeného poháněného zařízení, např. motoru. Zatímco rezonanci v konstrukcích je většinou nutno předejít nebo ji utlumit, v jiných aplikacích může jít naopak o její využití. Typické pro to jsou návrhy reproduktorů, leteckých konstrukcí, mostů, stavebních zařízení, studií hudebních nástrojů, analýza robotických systémů, rotačních soustrojí a turbín, optimalizace vibračních dopravníků a dalších zařízení. 

Vzpěrná pevnost

Analýza kritického zatížení s ohledem na vzpěr ověřuje geometrickou stabilitu modelu především pod axiálním zatížením. Pomáhá vyhnout se ztrátě stability vedoucí k náhlým velkým deformacím, která při běžném použití mnoha výrobků může být katastrofická. Vzpěrná analýza zjistí mezní zatížení na vzpěr a je obvykle používána při konstrukci automobilových rámů, sloupů, základů staveb, elektrických stožárů, skříní vozidel, určení bezpečnostních koeficientů apod. 

Tepelné poměry

Možnosti simulace tepelných efektů zahrnují analýzu stálého přestupu tepla i přechodových jevů. Tepelné studie počítají teploty, teplotní gradienty a tepelný tok na základě zdrojů tepla a podmínek pro vedení tepla, proudění a záření. Teplotní analýza vám pomůže vyvarovat se nežádoucích teplotních poměrů vedoucích k přehřátí a natavení materiálu. 

Optimalizace

Návrh a výroba inovativních produktů, které splní nároky na provoz, je cílem každého výrobce. S použitím optimalizačních technik mohou konstruktéři vylepšovat navrženou konstrukci, což vede k nejlepšímu možnému produktu s minimálními náklady. Protože návrhy obsahují stovky proměnných parametrů s komplexními vzájemnými vztahy, nalezení optimálního řešení cestou manuálních iterací je přinejlepším metodou pokusů a omylů. T-Flex Analysis vás zbaví břemene postupných návrhů automatickým iteračním procesem porovnávajícím skutečnou funkci se zadanými specifikacemi. 

Frekvenční přenos

Analýza frekvenčních přenosů určuje charakter ustáleného provozu stroje, vozidla nebo technologického zařízení podrobeného harmonickému namáhání. V porovnání s lineární analýzou časově omezených napětí je analýza frekvenčního přenosu jednoduchou a rychlou metodou, v níž jedinými vstupními veličinami jsou konstantní frekvence a amplituda. Tento typ analýzy může být použit například ke stanovení vibrací nerovnoměrně zatížené pračky nebo kola jedoucího automobilu. 

Únavová pevnost

Opakované zatěžování a odlehčování postupem času oslabuje konstrukci, přestože vyvolaná napětí jsou značně menší než dovolené mezní zatížení. Analýza únavy je zásadní pro výrobky jako ocelové kolejnice či nosníky, které se mohou mechanicky porušit pod cyklickým nebo jinak proměnným zatížením, které nikdy nedosáhne hodnoty dostatečné pro porušení při jednorázovém zatížení. T-Flex Analysis simuluje únavové poruchy a aplikací cyklického zatížení dovoluje určením meze únavy navrhovat životnost výrobků a tím zajistit bezpečnost provozu. 

Interpretace výsledků (Post Processing)

T-Flex Analysis nabízí obsáhlý soubor možností interpretace výsledků jako animace, různé nákresy, tabulky a grafy v závislosti na typu simulace a výsledků. Zvláštní funkce pro zkušební zprávy pomáhá rychle a systematicky dokumentovat výsledky analýz generováním zpráv ihned publikovatelných na internetu. Zprávy jsou členěny tak, aby popsaly veškeré aspekty studie.

  Objednejte si T-Flex Analysis

Následující část: T-Flex CAD Dynamic Analysis »
Předchozí část: « T-FLEX Gears