Jste zde: SoliCAD.com Nápověda progeCAD Professional Nápověda 6.1.010 Tisk

6.1.010 Tisk

←6.1.009 Náhled tisku     6.1.011 Správce stylů tisku     ↑zpět na 6. Hlavní menu↑     ↑zpět na obsah↑

ikonka
menu
panel nástrojů

anglický příkaz v příkazovém řádku
český klávesový příkaz
stručný popis


Soubor → Tisk
Standard
_print
tisk
nastaví volby pro tisk a vytiskne výkres v tiskárně nebo do souboru

Tisk výkresů je jedna z důležitých funkcí celého softwaru. Po spuštění příkazu se objeví okno (obrázek 35), které obsahuje tři záložky – „Zařízení“, „Měřítko/pohled“ a „Upřesnění tisku“. Mimo tyto karty jsou ještě trvale zobrazeny volby ukládání změn v rozvržení a pokud bylo dříve použito rozvržení jiné, je možné změny ve volbách použít buď na aktuálním nebo na předchozím rozvržení, samozřejmostí je uložení změn v rozvržení. Tisknout lze nejen z modelového, ale také výkresového prostoru. Tisk ze správného prostoru si můžete ověřit v horním řádku „Název rozvržení“.

Obrázek 35: Tisk, karta "Zařízení"

Na kartě „Zařízení“ je nejprve vhodné zvolit si tiskárnu, která následně ovlivňuje ostatní funkce. progeCAD sám o sobě obsahuje vlastní virtuální tiskárny pod názvy „progeCAD JPG Printer 2011“ a „progeCAD PDF Printer 2011“, které, jak už názvy napovídají, umožňují vytisknout výkres do obrázku ve formátu JPG nebo do souboru PDF. Kromě toho je možné vybrat si jakoukoliv tiskárnu, jejíž ovladače uživatelský počítač obsahuje, tedy čím více nainstalovaných tiskáren, tím větší výběr a rozšířené vlastnosti. Vlastnosti tiskárny progeCAD neovlivňuje. Na volbě tiskárny závisí také formát papíru, každá tiskárna obsahuje různé druhy, ale všechny by měly užívat nejrozšířenější formáty řady A. V dolních polích si dále nastavíte orientaci papíru a výkresu, toto nastavení je závislé na velikosti výkresu a tištěné plochy. Jestliže zvolíte „Tisk do souboru“, budete pak mít možnost určit cílovou složku. Pokud zůstane zaškrtávací políčko „Urči složku“ odškrtnuté, progeCAD se při tisku zeptá, kam chcete soubor uložit. Poslední možností je počet kopií, které progeCAD vytiskne.

Obrázek 36: Tisk, karta "Měřítko/pohled"

Karta „Měřítko/pohled“ (obrázek 36) nabízí především volby, do které oblasti se bude tisknout. V poli „Oblast tisku“ tedy máte možnost vytisknout „Aktuální pohled“, čili to, co je aktuálně na rýsovací ploše zobrazeno, dále „Uložený pohled“, tato funkce je aktivní v případě, že máte uloženy a nastaveny automatické pohledy (jejich seznam lze vidět v menu „Nástroje“  „Průzkumník progeCADu“  „Pohledy“), pohled v „Prodloužení“ a možnost „Meze“, ve které je navíc aktivní zaškrtávací políčko „Vytiskni pouze oblast v určeném okně“. Poslední možností je vytisknout výkres pomocí volby „Okno“, která je ve volbě oblasti nejpoužívanější. Pracuje součinně s nastavením souřadnic tisknuté oblasti v poli „Oblast tisku“ nebo můžete vybrat okno ručně pomocí tlačítka „Vyber oblast tisku >“. Kliknutím levého tlačítka myši tedy označíte dva protilehlé body na výběrovém obdélníku a příkaz vás automaticky vrátí do okna tisku. V poli „Objekty pro tisk“ je možné vybrat buď vybrané nebo všechny objekty pro tisk. Standardně je nastavena první volba. Druhá volba by byla aktivní v případě, pokud byste měli ve výkresu označené objekty a spustili příkaz „Tisk“. Posledním polem na této kartě je „Měřítko tisku“, kde je možné nastavit si měřítko, ve kterém bude výkres vytištěn. V podstatě jsou v rozbalovacím menu 3 možnosti. Je možné si vybrat buď z nabízených měřítek, které podléhají normě ISO a zásadám technickému kreslení a z měřítek dle anglosaských norem, nebo můžete definovat měřítko vlastní anebo se vytištěný výkres sám přizpůsobí tištěné ploše. V první řadě je však potřeba neopomenout volbu mezi jednotkami, pokud tisknete standardní výkres dle normy ISO, zvolte jako jednotku milimetry. Vlastním měřítkem si tedy sami nadefinujete tiskové jednotky a jednotky výkresu, které můžete zapsat do vyplňovacích políček v poli „Měřítko definované uživatelem“. Třetí volba „Přizpůsob měřítko“ se tedy logicky neohlíží na žádné měřítko z uvedených a tisková plocha bude přizpůsobena zvolenému formátu papíru.

Obrázek 37: Tisk, karta "Upřesnění tisku"

Na kartě „Upřesnění tisku“ (obrázek 37) se nachází doplňkové nastavení celého procesu tisku a volby nejsou povinné. Některé z nich jsou však doporučeny, jelikož ovliňují výsledek tisku. Hodně podceňovanou volbou je „Vystředit výkres“ v poli „Počátek tiskové plochy“. Pokud není políčko zaškrtnuto a nejsou správně vyplněna políčka se souřadnicemi středu výkresu, nemusí být výsledek tisku vždy uspokojivý. Souřadnice se zadávají podle zvyklostí progeCADu, jak je popsáno v kapitole 5.4.

Jistý význam, zejména pokud tisknete výkres na papír, má „Tabulka stylu tisku (přiřazení per)“. V tomto rozbalovacím menu si můžete vybrat mezi jednotlivými styly označené buď příponou CTB nebo STB, standardně však není přiřazena žádná. Pokud již nějakou tabulku stylu vyberete, budete dotázáni, zda chcete přiřadit tabulku stylu tisku všem rozvržením. Tlačítkem „Ne“ přiřadíte styl jen aktuálnímu rozvržení, tlačítkem „Ano“ všem rozvržením v souboru. progeCAD sám o sobě obsahuje 9 základních stylů, z nichž například tabulka „greyscale.ctb“ vytiskne výkres v odstínech šedi (černá bude vytištěna jako černá, červená jako šedá, žlutá jako slabě šedá) nebo „monochrome.ctb“ vytiskne výkres černobíle nezávisle na barevné škále samotného výkresu. Stávající tabulky stylů je možné samozřejmě dle uvážení upravovat nebo vytvořit nové. Pokud se rozhodnete upravit stávající tabulku stylu, tlačítkem „Upravit“ spustíte Editor tabulkového stylu tisku s názvem konkrétního souboru CTB nebo STB.

Obrázek 38: Základní údaje o stylu tisku

Na kartě „Základní“ (obrázek 38) jsou podrobné informace a vy máte možnost již existující styl upravit tak, že napíšete stručný popis stylu anebo zaškrtnete použití základního měřítka na typy čar, které nejsou ISO. Na kartě „Vlastnosti“ (obrázek 39) pak již spravujete styl samotný. V levé tabulce naleznete seznam barev, které progeCAD používá, jsou číselně označeny od 1 do 255. Pokud považujete za důležité barvu a její nastavení okomentovat, využijte pole „Popis:“ přímo pod seznamem. Kliknutím levého tlačítka myši na barvu z levého seznamu se zobrazí vlastnosti barvy na pravé straně. Vlastnosti barev jsou nastaveny tak, aby odpovídaly vybranému stylu tisku. Například při úpravě stylu „monochrome.ctb“ budou všechny barvy kromě bílé nastaveny tak, aby se na výtisku zobrazily jako černé. Barvu tisku každé barvy můžete nastavit v prvním rozbalovacím menu „Barva“, odkud si lze vybrat také z barev „truecolor“. Následujících pět nastavení pojednává o zobrazení čar a vyplněných ploch na výkrese. Dále je možné změnit typ čáry a její adaptaci, kterou bude daná barva vytištěna. Ve verzi 2011 však adaptace čar zatím ještě není podporována. Šířka čar je shodná s rozbalovacím menu v panelu příkazů „Standard“, najdete zde šířku od konstantní 0.0 mm až do 2.11 mm. Jestliže tuto šířku použijete, můžete na jejím základě také vybrat zakončení čar z terčovým, čtvercovým, zaobleným nebo kosočtvercovým způsobem. Obdobným způsobem můžete vybrat i styl spojení čar, v rozbalovacím menu je k dispozici pokos, úkos, okruh a kosočtverec. V případě, že se na výkrese nacházejí vyplněné objekty, vyberte z rozbalovacího menu styl výplní objektu, jejichž vzory naleznete na obrázku 40. I když chcete ušetřit náplně i plotr či tiskárnu samotnou, není doporučeno využívat šrafovacích vzorů, aby nedošlo k záměně se záměrně vyšrafovanými plochami na výkrese.

Obrázek 39: Vlastnosti stylu tisku

Šířka čáry nastavená v těchto vlastnostech také může podléhat úpravám, a sice kliknutím na tlačítko „Uprav šířku čar...“, kde se zobrazí okno (obrázek 41) se seznamem šířek. Jednotlivou šířku čáry je možno upravit pomocí tlačítka „Uprav šířku čáry“, kde ručně přepíšete její hodnotu. Opět si zde můžete vybrat mezi palci a milimetry a navíc i tyto šířky seřadit. Vše pak potvrdíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Obrázek 40: Vzory vyplnění objektů

Obrázek 41: Úprava šířek čar

Upravený styl je možné uložit pod novým názvem pomocí tlačítka „Ulož jako“ nebo přepsat styl již existující potvrzením varovné hlášky o změně souboru. progeCAD mimo úprav umožňuje také vytvoření zcela nového stylu tisku, který bude použit pro existující výkres. Vytvoření nového stylu není nic obtížného, pro tuto úlohu zde existuje jednoduchý průvodce, který postupuje podle následujícího schématu:

Zmíněného průvodce zde není potřeba sáhodlouze rozepisovat, sám vás navede do kýženého cíle. Ovšem je potřeba dodat, že v koncovém kroku (obrázek 42) můžete opět využít Editor tabulky stylu tisku, o kterém se psalo v několika předchozích odstavcích. Dlužno také upozornit, že se pod tímto tlačítkem nachází zaškrtávací políčko, jehož aktivace použije tuto novou tabulku do aktuálního rozvržení výkresu. Jestliže jste s úpravami a tvorbou stylů tisku hotovi, klikněte na tlačítko „Dokončit“, čímž bude průvodce ukončen.

Obrázek 42: Konec průvodce vytvořením nového stylu tisku

Na kartě „Upřesnění tisku“ dialogového okna tisku (obrázek 37) můžete nalézt další volby, konkrétně konfigurační soubor tiskárny. Ten vyhledává a ukládá definované konfigurace jako soubory PCP, které také používá tabulka stylu tisku.

Možnostmi tisku je dále tisk vzhůru nohama a volba „Použij tloušťku čar“. To, že jsou na výkrese jednotlivým čarám přiřazeny jejich tloušťky, neznamená, že se nutně musí vytisknout, pokud není označeno zaškrtávací políčko se zmíněnou volbou. Nezáleží pak na tom, jestli jde o pevnou tloušku polyčáry nebo tloušťku čar z výběru tlouštěk, které se s pohledem dynamicky mění. S tímto také souvisí volba „Měřítko tloušťky čar“, které je aktivní pouze ve výkresovém prostoru, ze kterého se tisknou výkresové sestavy. Jestliže je totiž výřez ve výkresu zmenšený či zvětšený než originál, jinými slovy není použito měřítko 1:1, volba „Měřítko tloušťky čar“ zajistí, že nastavená tloušťka čar bude záviset na měřítku tisknutého výkresu.

Velice důležitým nastavením je určení počátku tiskové plochy. K tomuto slouží zaškrtávací políčko „Vystřeď výkres“, na něž řada uživatelů zapomíná a tisk se musí opakovat. V této volbě je možné si vybrat ze dvou možností. Buď zaškrtávací políčko označíte a progeCAD sám vhodně určí počátek plochy tisku, nebo tento počátek určíte sami vyplněním souřadnic X a Y.

V celém dialogovém okně je vždy k dispozici pět tlačítek. První z nich je „Použij“, které dočasně uloží změněné nastavení v tisku. Pomocí náhledu tisku si ověříte, zda jste vše nastavili dle vašich individuálních požadavků. Tlačítko „Obnov“ vrátí všechny změny zpět do původního nastavení, tlačítkem „Tisk“ vytisknete výkres nebo sestavu a tlačítkem „Storno“ zrušíte všechna nastavení a ukončíte dialogové okno tisku.

←6.1.009 Náhled tisku     6.1.011 Správce stylů tisku     ↑zpět na 6. Hlavní menu↑     ↑zpět na obsah↑