Jste zde: SoliCAD.com Produkty Strojní výpočty T-Flex Dynamics Popis produktu

T-Flex Dynamics

T-Flex Dynamics Analysis je nadstavba pro T-Flex CAD.T-Flex Dynamics Analysis

Slouží pro virtuální tvorbu prototypů a pro včasnou detekci chování mechanických sestav.
Dokáže Vás ujistit, že vaše návrhy budou fungovat, ještě než je postavíte.

T-Flex Dynamic Analysis simuluje pohyb a zároveň poskytuje podmínky pro studium fyzikálního chování návrhu bez nutnosti opuštění prostředí T-Flex CADu. 

T-Flex Dynamic Analysis

Uživatelské rozhraní

Uživatelské rozhraní T-Flex Dynamic Analysis je plynulým rozšířením T-Flex CADu.

V rámci stejného prostředí T-Flex CADu je integrován tento nástroj pro hodnocení tvarů a jejich přizpůsobení funkci vašeho produktu. 
Na rozdíl od ostatních programů, které jsou spíše samostatnými aplikacemi, jež s CADem sdílejí geometrická data, T-Flex Dynamic Analysis pracuje přímo na geometrii popisující váš návrh.

Rychlé a přesné zpracování rozsáhlých modelů

Užití složitých prototypových modelů v průmyslovém vývoji dnes závisí na efektivitě a rychlosti, s jakou jsou tyto rozsáhlé modely zpracovávány. 
T-Flex Dynamic Analysis je schopen zpracovávat rozsáhlé modely díky efektivním řešitelským metodám a pokročilé manipulaci s daty. 
Algoritmy implementované ve výpočtovém modulu jsou optimalizovány na využitelnou přesnost a rychlé poskytnutí výsledků.

Oblasti využití

Kombinací fyzikálního pohybu s informací o sestavě z T-Flex CADu může být T-Flex Dynamic Analysis využit v širokém rozsahu průmyslových aplikací.

 • Analýzy ovládacích systémů (hydraulických, elektronických, pneumatických)
 • Ověřování chování robotů v činnosti
 • Optimalizace nebo minimalizace dynamického nevyvážení rotačních soustav
 • Návrhy ozubených převodů
 • Simulace reálných pohybů a zatížení odpružených soustav
 • Vyhodnocování dynamického chování vesmírných zařízení jako nosičů a satelitů 
 • Optimalizace spotřební a výrobní elektroniky
 • Předvídání zatížení komponentů i soustav s ohledem na únavu, hluk a vibrace
 • A další

Chování mechanických sestav

Při návrhu mechanického systému (jako je odpružení automobilu nebo podvozek letadla) je potřeba porozumět, jak na sebe rozličné komponenty (pneumatiky, hydraulika, elektronika atd.) interagují a také jaké síly tyto součásti během své práce vyvíjejí.

T-Flex Dynamic Analysis je řešení pro simulaci pohybu umožňující analýzu komplexního chování mechanických sestav.

Dovolí navrhovat a simulovat pohyblivé sestavy, aby bylo možné najít a opravit chyby v konstrukci, vyzkoušet virtuální prototypy a optimalizovat návrh. To vše bez nutnosti výroby a zkoušek početných fyzických prototypů.

T-Flex Dynamics Analysis snižuje výdaje a zkracuje dobu uvedení na trh.

Fyzikální modely asociované s konstrukčními podmínkami

T-Flex Dynamics nabízí několik typů vazeb a silových účinků, které reprezentují skutečné pracovní podmínky.

Když vytváříte v T-Flex CADu sestavu, T-Flex Dynamic Analysis může automaticky utvořit vazby a interakce mechanismu, které vygeneruje z vazeb modelu a z geometrie.

Nejsou zde žádná omezení v typech vazeb, protože program poskytuje přesnou analýzu interagujících tvarů založenou na geometrii Parasolid® a eliminuje potřebu ručně definovat vlastnosti vazeb.
Každý vazebný pár může být popsán dynamickými a třecími parametry.

T-Flex Dynamic Analysis umožňuje nastavit, jak návrh bude reagovat na dynamické síly jako gravitace a rozličné odpory. Je možné přiřadit síly pružinám, tlumícím prvkům a pohonům. Dále také ovládat síly a mnoho dalších interakcí mezi součástmi. Síly mohou být aplikovány i interaktivně přímo během výpočtu.

Zobrazení výsledků

Po provedení simulace jsou k dispozici rozmanité nástroje pro vizualizaci výsledků ve formě dvourozměrných grafů nebo číselných hodnot posuvů, rychlostí, zrychlení, silových vektorů v místech vazeb, zobrazení trajektorie jakéhokoli bodu konstrukce v průběhu celé simulace atd.
Zvláštní příznak „vazebné dvojice“ měří reakční síly a odpory v jednotlivých místech vazeb. 

Mechanismus je možné animovat během simulace nebo ihned po ní.
S použitím animací a grafů uvnitř T-Flexu můžete dimenzovat motory/servopohony, určit potřebný výkon, umístit táhla, navrhovat vačky, dimenzovat pružiny/tlumiče a zjistit, jak se budou chovat dotýkající se součásti.

Synchronizované vytváření grafů a animací přiřazuje pozicím mechanismu hodnoty sil a zrychlení.
T-Flex Dynamic Analysis také počítá zatížení, které je možno použít pro definování jednotlivých případů zatížení ve statických výpočtech.

Express Dynamics v T-Flex CADu

Express Dynamics, zjednodušená verze T-Flex Dynamic Analysis, dovoluje vyhodnocovat funkční chování návrhů obsahujících součásti jako pákoví, motory, servopohony, vačky, ozubené převody, pružiny a jiné prvky tvorbou animací pohybů konstrukce při práci a hledáním kolizí mezi všemi členy mechanismu.
A co je nejlepší? Už ji máte – Express Dynamics je obsažena v každém balíku T-Flex CADu!

Výhody T-Flex Dynamic Analysis

 • Vytváří inovativnější výrobky a úsporu času získanou virtuálním testováním využívá pro vyhodnocení více ideových návrhů
 • Nalézá a optimalizuje parametry, které mají největší vliv, na skutečné chování konstrukce
 • Dimenzuje motory a pohonné jednotky výpočtem sil a momentů potřebných k vyvolání vyžadovaného pohybu
 • Pracuje v bezpečném virtuálním prostředí, beze strachu ze ztráty důležitých dat kvůli chybě měřicího přístroje nebo z nedodržení harmonogramu kvůli nepříznivým povětrnostním podmínkám, což jsou běžné jevy doprovázející fyzické testování
 • Omezuje riziko chyby poskytováním informací sloužících k vylepšení návrhu v každé fázi vývojového procesu
 • Analyzuje změny konstrukce mnohem rychleji a levněji, než je možné u fyzického prototypu
 • Zvyšuje kvalitu výrobku zkoumáním početných variací návrhu pro optimalizaci chování celého systému
 • Používá rozličné metody analýzy bez nutnosti přizpůsobovat vlastní vybavení či ověřovat použité přístroje a postupy

 Stáhněte si zkušební verzi T-Flex Dynamic Analysis

  Objednejte si T-Flex Dynamic Analysis