Jste zde: SoliCAD.com Produkty Strojní výpočty T-Flex Analysis

T-Flex Analysis

T-Flex Analysis je nadstavba pro T-Flex CAD.T-Flex Analysis

Nabízí široké spektrum specializovaných analytických nástrojů, které pomáhají virtuálně testovat a analyzovat komplikované součásti a sestavy.

T-Flex Analysis předpovídá a ukazuje fyzikální chování návrhu za různých podmínek zatížení bez nutnosti opuštění prostředí T-Flex CADu.

 Analýzy jsou prováděny využitím metody konečných prvků (MKP).

 • Statická analýza konstrukcí
 • Frekvenční analýza
 • Analýza vzpěru
 • Tepelná analýza
 • Únavová analýza
 • Analýza vynuceného kmitání

 T-Flex Analysis

T-Flex Analysis

Asociativní model

CAE model je plně propojen s návrhovým modelem, poněvadž využívá vlastní geometrii T-Flex CAD.

T-Flex Analysis zajišťuje, že pro simulaci jsou k dispozici aktuální informace bez potřeby časově náročné transformace geometrie nebo přeformátování dat.
Konstrukční změny provedené na modelu jsou pro analytické výpočty automaticky aktualizovány.
Síťování je automatické a plně adaptivní na nejnáročnější geometrie modelu. 

Uživatelské rozhraní

Kompletní integrace s T-Flex CADem znamená, že uživatelé T-Flex Analysis mohou provádět analýzu konstrukcí, simulace a optimalizace přímo z prostředí T-Flex CADu.

T-Flex Analysis používá modelový strom T-Flex CAD - dialogová okna vlastností, strukturu příkazů i menu.  

V případě, že chcete svůj model podrobit analýze, odpadá tak nutnost zvykat si na nové prostředí jiného programu.
Vaše práce se stává rychlejší a efektivnější.

Optimalizace

Návrh a výroba inovativních produktů, které splní nároky na provoz, je cílem každého výrobce. S použitím optimalizačních technik mohou konstruktéři vylepšovat navrženou konstrukci, což vede k nejlepšímu možnému produktu s minimálními náklady. Protože návrhy obsahují stovky proměnných parametrů s komplexními vzájemnými vztahy, nalezení optimálního řešení cestou manuálních iterací je přinejlepším metodou pokusů a omylů. T-Flex Analysis vás zbaví břemene postupných návrhů automatickým iteračním procesem porovnávajícím skutečnou funkci se zadanými specifikacemi. 

Oblasti využití

Rychlá a úsporná analýza často odhalí skrytá řešení a pomáhá konstruktérům lépe porozumět vlastnostem výrobku.

 • Strojírenství
 • Elektrotechnika
 • Energetika
 • Automobilový průmysl
 • Letecký průmysl
 • Lodní průmysl
 • Lékařství
 • Architektura a stavebnictví
 • Spotřebitelské výrobky
 • A další

T-Flex Analysis zkracuje časy vývoje, omezuje náklady na zkoušky, zvyšuje kvalitu produktů značně urychluje uvedení na trh. 

Specializované analytické nástroje

Statická analýza konstrukcí

Možnosti statické analýzy dovolují provádět analýzu napětí součástí a sestav pod rozličným zatížením.

Statické studie počítají posuvy, reakční síly, deformace, napětí a rozložení koeficientů bezpečnosti.

Statická analýza může pomoci vyhnout se poruše materiálu z důvodu vysokého namáhání.

Mohou být definovány různé způsoby zatížení a okrajové podmínky včetně sil, tlaků, tíhy, odstředivých sil, nosností, momentů, předepsaných posuvů, teplot atd. 

Statická analýza konstrukcí

Frekvenční analýza

Frekvenční analýza určuje vlastní frekvence součásti a tvary kmitů.

Může zjistit, zda bude součást rezonovat při frekvenci připojeného poháněného zařízení, např. motoru.

Zatímco rezonanci v konstrukcích je většinou nutno předejít nebo ji utlumit, v jiných aplikacích může jít naopak o její využití.
Typické pro to jsou návrhy reproduktorů, leteckých konstrukcí, mostů, stavebních zařízení, studií hudebních nástrojů, analýza robotických systémů, rotačních soustrojí a turbín, optimalizace vibračních dopravníků a dalších zařízení. 

Analýza vzpěru

Analýza kritického zatížení, s ohledem na vzpěr, ověřuje geometrickou stabilitu modelu, především pod axiálním zatížením.
Pomáhá vyhnout se ztrátě stability vedoucí k náhlým velkým deformacím. Při běžném použití mnoha výrobků může být katastrofická.
Vzpěrná analýza zjistí mezní zatížení na vzpěr a je obvykle používána při konstrukci automobilových rámů, sloupů, základů staveb, elektrických stožárů, skříní vozidel, určení bezpečnostních koeficientů apod. 

Analýza vzpěru           Analýza zatížení

Tepelná analýza

Možnosti simulace tepelných efektů zahrnují analýzu stálého přestupu tepla i přechodových jevů.

Tepelné studie počítají teploty, teplotní gradienty a tepelný tok na základě zdrojů tepla a podmínek pro vedení tepla, proudění a záření.

Teplotní analýza vám pomůže vyvarovat se nežádoucích teplotních poměrů vedoucích k přehřátí a natavení materiálu. 

Tepelná analýza                 Tepelná analýza

Únavová analýza

T-Flex Analysis simuluje únavové poruchy. Aplikací cyklického zatížení určí mez únavy, navrhne životnost výrobků a tím zajistí bezpečnost provozu. 

Opakované zatěžování a odlehčování postupem času oslabuje konstrukci, přestože vyvolaná napětí jsou značně menší než dovolené mezní zatížení.

Analýza únavy je zásadní pro výrobky jako ocelové kolejnice či nosníky, které se mohou mechanicky porušit pod cyklickým nebo jinak proměnným zatížením, které nikdy nedosáhne hodnoty dostatečné pro porušení při jednorázovém zatížení.

Analýza vynuceného kmitání

Analýza vynuceného kmitání a frekvenčních přenosů, určuje charakter ustáleného provozu stroje, vozidla nebo technologického zařízení, podrobeného harmonickému namáhání.
V porovnání s lineární analýzou časově omezených napětí, je analýza frekvenčního přenosu jednoduchou a rychlou metodou, v níž jedinými vstupními veličinami jsou konstantní frekvence a amplituda.

Tento typ analýzy může být použit například ke stanovení vibrací nerovnoměrně zatížené pračky nebo kola jedoucího automobilu. 

Interpretace výsledků (Post Processing)

T-Flex Analysis nabízí obsáhlý soubor možností interpretace výsledků jako animace, různé nákresy, tabulky a grafy v závislosti na typu simulace a výsledků.

Zvláštní funkce pro zkušební zprávy pomáhá rychle a systematicky dokumentovat výsledky analýz generováním zpráv, které se dají ihned publikovat na internetu. Zprávy jsou členěny tak, aby popsaly veškeré aspekty studie.

 

 Stáhněte si zkušební verzi T-Flex Analysis

  Objednejte si T-Flex Analysis