Jste zde: SoliCAD.com Produkty 3D CAD T-Flex Pro studenty a školy T-Flex pro studenty a školy

T-Flex pro studenty a školy

T-Flex CAD Student Edition - zdarma pro studenty!

T-flex banner

T-Flex CAD Student Edition je studentská verze programu pro nekomerční použití.

Popis

T-FLEX CAD Student Edition (studentská verze) je plná verze T-FLEX parametrického CAD s několika omezeními, která umožňuje studentům, aby si ho vyzkoušeli a pochopili jeho výhody a funkce, což jim pomůže se připravit na kariéru konstruktérů. T-FLEX CAD Student Edition umožní  rychlejší a snadnější seznámení se s nejnovějšími technologiemi v oboru CAD a poskytne výkonné, inovativní a snadno ovladatelné nástroje ke studijním účelům.

Zvláštní podmínky

Přestože je studentská verze funkčně téměř totožná s T-FLEX CAD software, který je využíván profesionály k práci, obsahuje tato studenská nekomerční verze prvky, díky nímž je nevhodná pro komerční využití.

Důležité upozornění! Nesmíte používat T-FLEX CAD Student Edition pro komerční účely!

Po stažení a instalaci T-FLEX CAD Student Edition máte 30 dní na zaregistrování produktu zdarma! Po registraci můžete využívat produkt během celého svého studia.
Technická podpora na tuto verzi není poskytována.

Funkční omezení verze T-FLEX CAD Student Edition oproti komerční verzi

Omezení T-Flex CAD Student EditionDěkujeme za zájem o T-FLEX CAD pro studenty. Tato studentská verze je plnou verzí T-FLEX Parametric CAD s některými omezeními, umožňující Vám používat produkt a pochopit jeho výhody a možnosti. T-FLEX CAD Student Edition nevyžaduje žádný licenční klíč pro instalaci.

Omezení verze:

   T-FLEX Prerequisites - !NUTNÉ! nainstalovat před vlastní instalací T-Flex CAD. 
   Stáhněte si T-Flex CAD Student Edition
   Ke stažení T-Flex Tutorial

Pozn: V případě problémů s instalací nebo potřebujete-li více informací, kontaktujte nás na e-mail podpora@solicad.com. Pro objednání plné verzi produktu nás kontaktujte na e-mail: obchod@solicad.com.

 

LICENČNÍ PODMÍNKY (LICENČNÍ SMLOUVA) PRO T-FLEX CAD STUDENTSKÁ VERZE

DŮLEŽITÉ! JAK JE POPSÁNO NÍŽE V TĚCHTO LICENČNÍCH PODMÍNKÁCH DLE TÉTO LICENČNÍ SMLOUVY NEMÁTE ŽÁDNÁ PRÁVA POUŽÍT TENTO PRODUKT PRO KOMERČNÍ VYUŽITÍ !

1. POZOR.  JSME OCHOTNI VÁM POSKYTNOUT LICENCI NA PŘILOŽENÝ SOFTWARE POUZE V PŘÍPADĚ, ŽE AKCEPTUJETE VŠECHNY PODMÍNKY OBSAŽENÉ LICENČNÍ SMLOUVĚ A PŘIJMETE  LICENČNÍ SMLOUVU JAKO CELEK.
PROSÍME PŘEČTĚTE SI POZORNĚ CELOU LICENČNÍ SMLOUVU JEŠTĚ PŘED TÍM, NEŽ NAINSTALUJETE  SOFTWARE. INSTALACÍ TOHOTO SOFTWARU SOUHLASÍTE S LICENČNÍMI PODMÍNKAMI A JSTE PLNĚ VÁZÁNI TOUTO LICENČNÍ SMLOUVOU. JESTLIŽE NESOUHLASÍTE     S TĚMITO PODMÍNKAMI, NEUDĚLÍME VÁM LICENCI A V TOM PŘÍPADĚ NEINSTALUJTE SOFTWARE A NEPOUŽÍVEJTE HO.

2. Vlastnictví a Licence. Toto je licenční smlouva a v žádném případě NENÍ  kupní smlouva (SOFTWARE SE NEPRODÁVÁ). Nadále plně vlastníme tuto kopii softwaru a veškeré duševní vlastnictví a technologie obsažené v tomto balíku Softwaru,  všechnu související dokumentaci a všechny další kopie, které  můžete dle těchto licenčních podmínek vytvořit. Na toto vše se vztahují licenční podmínky a  je to označováno jako "Software".  Software není prodáván je pouze dle těchto podmínek společností Top Systems udělována licence k použití. Vaše práva k použití tohoto Softwaru jsou specifikována v této licenční smlouvě, vyhrazujeme si všechny  práva, které nejsou výslovně uděleny Vám v této licenční smlouvě.  Nic v této licenční smlouvě neustavuje jakékoliv zřeknutí se našich práv  chráněných dle mezinárodního autorského práva (International Copyright law), U.S. Autorského práva ( U. S. Copyright law)nebo jakéhokoliv dalšího   státního  nebo federálního práva. Vezměte na vědomí vlastnická práva UGS' a  jejich obchodní tajemství obsažené v části Softwaru (Parasolid) a přijměte závazek požívat i tuto část s s přiměřenou opatrností tak, aby byla zachována jejich obchodní tajemství a práva.                  

3. Dovolené a zakázané použití
(a)Právo nainstalovat a používat. Můžete nainstalovat na pevný disk a používat Software na jakémkoliv počtu Vámi vlastněných počítačů.
(b) NEKOMERČNÍ POUŽITÍ. Software nesmí být používán pro komerční použití.  Některé z nekomerčních použití jsou školní vyučování, akademický výzkum a osobní experimenty s nekomerčním záměrem.    
(c) Nesmíte používat nebo šířit tento Software nebo v něm vykonané práce nebo díla v jakékoliv formě za účelem komerčního použití.
(d) Nesmíte používat, kopírovat, upravovat, slučovat, nebo převádět kopie Softwaru (nebo dokumentace), kromě dovolených případů dle této smlouvy;
(e) Nesmíte rozložit, dekódovat nebo "odemknout", či jakýmkoliv jiným způsobem  rozkládat, dekódovat nebo rozepisovat Software;
(d) Nesmíte udělovat podlicence, pronajímat Software.

4. Žádná technická podpora. Nemáme žádnou povinnost přiměřené péče, nebo možnost způsobení škody z nedbalosti a nejsme povinni (ani nebudeme) poskytovat technickou podporu tomuto Softwaru.  

5. OMEZENÍ ZÁRUKY. SOFTWARE JE DODÁVÁN "TAK JAK JE" BEZ ZÁRUKY. TO ZNAMENÁ , ŽE NEPOSKYTUJEME A VY NEDOSTÁVÁTE ŽÁDNÉ ZÁRUKY. JAKÁKOLI PROHLÁŠENÍ NEBO UJIŠTĚNÍ O SOFTWARU A JEHO FUNKČNOSTI UVEDENÁ V UŽIVATELSKÉ DOKUMENTACI NEBO PŘI JAKÉKOLI KOMUNIKACI S VÁMI ZNAMENAJÍ TECHNICKOU INFORMACI, NIKOLI VÝSLOVNOU ZÁRUKU NEBO GARANCI.

DÁLE SE VÝSLOVNĚ ZŘÍKÁME JAKÉKOLIV DALŠÍ ZÁRUKY, VČETNĚ NAPŘÍKLAD IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY ZA PRODEJNOST, ZPŮSOBILOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL A ZA NEPORUŠOVÁNÍ. NEZARUČUJEME, ŽE PROVOZ TOHOTO SOFTWARU BUDE PLYNULÝ A BEZ CHYB. DÁLE TAKÉ NEZARUČUJEME ŽE SOFTWARE SPLNÍ VAŠE OČEKÁVÁNÍ A POŽADAVKY.

6. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEODPOVÍDÁME ZA ŽÁDNÉ VEDLEJŠÍ, SPECIÁLNÍ, NEPŘÍMÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, UŠLÝ ZISK, ZTRÁTU PŘÍJMU, DAT NEBO NÁKLADY NA KRYTÍ ZTRÁT. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI TOHOTO ČLÁNKU  SE VZTAHUJÍ NA VEŠKERÉ ŠKODY, AŤ JSOU ZPŮSOBENY JAKÝMKOLI ZPŮSOBEM A BEZ OHLEDU NA TEORII O ODPOVĚDNOSTI, AŤ UŽ JE ODVOZENA ZE SMLOUVY, OBČANSKOPRÁVNÍHO DELIKTU (VČETNĚ NAPŘÍKLAD NEDBALOSTI) NEBO JINAK, I KDYBYCHOM BYLI INFORMOVÁNI O MOŽNOSTI VZNIKU TĚCHTO ŠKOD.

7. Restriktivní práva vlády USA (United States Government Restricted Rights ). Software a dokumentace jsou v souladu s restriktivními právy USA. Použití, a nakládání s ním uživateli americké vlády je zcela v souladu se zákonem, tak jak je uvedeno v kapitole (c) (1) (ii) dle práva Technical Data and Computer Software v souladu s 48 C F.R. 252.227-7013, nebo v kapitole (c)  (1) a (2) "komerční počítačový software" - Restricted Rights Clause v 48 C.F.R. 52.227-19,.  

8. Kontrola exportu. Souhlasíte, že nebudete přímo nebo nepřímo převádět (exportovat) Software a dokumentaci do žádné zěmě nebo k žádnému konečnému uživateli v rozporu s touto smlouvou nebo americkými či britskými nebo dalšími platnými zákony o kontrole vývozu.
 
9. Doba platnosti licence. Tato licence a právo používat tento Software automaticky končí pokud porušíte podmínky této licenční smlouvy. V takovém případě zničte veškeré kopie Softwaru ve svém držení nebo dobrovolně nám vraťte Software. Na základě skončení platnosti licence zničíte veškeré své kopie Softwaru a dokumentace.
 
10. Další ujednání. Tato smlouva je řízena a sepsána dle hmotného práva Ruské federace (NE podle ujednání 1980 United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods). Toto je plně závazná smlouva uzavřená mezi námi jako výrobce softwaru a  Vámi, předmětem smlouvy je Softwarový  balíček. Tato smlouva nahrazuje veškeré předešlé objednávky k nákupu, komunikaci, reklamu a veškeré další úpravy a dohody týkající se tohoto softwarového balíčku. Úpravy, změny a dodatky této smlouvy jsou možné pouze písemnou formou a všechny musí být z naší strany odsouhlaseny a podepsány.

11. Jestliže máte jakékoliv otázky o této smlouvě obraťte se na nás: Top Systems, Ltd., Vadkovsky Per. 1, Moscow 127055, Russia.

Seznam stránek článku:

  1. T-Flex pro studenty a školy
  2. T-Flex CAD Student Edition - zdarma pro studenty!
  3. T-Flex CAD Academic
Následující část: T-Flex CAD Academic »