Jste zde: SoliCAD.com Produkty Robotický Software Visual Components

Visual Components - robotická simulace

Pomocí programu Visual Components je možné vytvořit úplnou simulaci automatizované výroby a všech kooperujících procesů. Není potřeba jiných softwarů k simulaci robotických pracovišť a příslušenství Vaší výroby. Visual Components umožňuje vytvořit všechny uvažované výrobní vazby a simulovat plánovanou výrobu nebo optimalizovat stávající výrobní linku.

Využitím Visual Components můžeme dosáhnout následujících robotických funkcí:

 • používání rozsáhlé a stále se rozšiřující knihovny modelů zařízení dovoluje postavit Vaše robotické pracoviště během několika minut,
 • umožňuje vytvoření programů pro roboty "OFF-LINE programování", které mohou být testovány bez potencionálního poškození robota,
 • kontrola manipulačního dosahu a vyběr vhodného robota a nástroje,
 • simulace spolupráce robotů,
 • kontrola kolizí a nebezpečných stavů,
 • simulace dalších zařízení jako jsou dopravníky, uchopovače a servozásobníky,
 • vizualizuje pohyby robotů a zasílá Vaše dispoziční návrhy zákazníkům a kolegům,
 • simulace externí TCP.

Program Visual Components zahrnuje elektronickou knihovnu komponent, které jsou přístupné prostřednictvím internetu. Knihovna obsahuje řadu modelů robotů a neustále roste. Současná knihovna obsahuje roboty těchto výrobců: ABB, Comau, Epson, Fanuc, Kawasaki, Kuka, Motoman, Reis, Staubli, Denso, Toshiba, Tricept, YASKAWA Motoman.

Pokud model robota, který požadujete není v knihovně, pak můžete použít volně stažitelný doplněk průvodce pro tvorbu robota a vytvořit model robota. Tento doplněk dovoluje uživateli vkládat parametry robota jako jsou délka článku, min/max úhly kloubů, atd. Průvodce pak vygeneruje robota o správné velikosti a rozměrech, zahrne i kinematiku a jiné chování požadované k vytvoření plně funkčního modelu robota pro Visual Component.

Rychlá kontrola kolizí a algoritmů při plánování dispozic a optimalizace procesů. Průchodové cesty mohou být drženy na místě, zatímco vybavení je přemísťováno a krokováno skrz proces ke kontrole kolizí a nebezpečných stavů. Všechny pozice robotů jsou reprezentovány pomocí snímků pozic robota ve 3D světě, který je barevně rozlišený pro snadné znázornění manipulačního dosahu.

Programování robotů je děláno pomocí RSL (Robot Sequence Language – robotický sekvenční jazyk). RSL, inspirovaný normami RRSII, je snadno použitelný jazyk pro programování robotů. RSL může být přímo připojené do rozvaděče robota, virtuálního rozvaděče nebo softPLC pomocí rozhraní COM a RRS2. Použitím nativního robotického programovacího jazyka a virtuálního robotického rozvaděče může být proces, digitální vstupy/výstupy a časy programových cyklů, kontrolován s vyšším stupněm přesnosti. Alternativně RSL program může být posprocesem převeden na nativní robotický jazyk.

Standardní systém Visual Components poskytuje celou řadu různých kinematických chování pro simulaci široké škály typů robotů: kloubových, kartézských, delta, paralelogramů a SCARA. Kromě standardní kinematiky, poskytované systémem, můžete vytvářet vlastní algoritmy v Python.

Klíčové výhody používání Visual Components k simulaci robotických systému jsou:

 • vývoj pracovišť off-line,
 • snížení dodacích lhůt robotických pracovišť,
 • eliminace nákladných změn dispozičního uspořádání na poslední chvíli,
 • snižení rizik prostřednictvím animace a simulace,
 • potvrzení doby cyklu robotického pracoviště.

Visual Components - specifikace použití

Visual Components se dá využít v následujících oblastech:

 • simulace výrobního procesu,
 • plánování výroby,
 • simulace štíhlé výroby,
 • simulace řízení zdrojů,
 • simulace obráběcích strojů,
 • robotizace.

Simulace výrobního procesu

Proces simulace zahrnuje matematické modelování a prověření výrobního procesu pomocí počítače. Tento proces obvykle ukazuje pracovní postup průchodu dílů skrz výrobní linku.

Nejzákladnější úrovní simulace je logický model. S logickým modelem je každý proces simulován jako černá skříňka s jednoduchou dobou zpracování. Tato úroveň simulace může být použita k simulaci materiálových toků.

Pokud je to požadováno, je možné jít až do detailů každého procesu a simulovat každý stroj. Pokud simulujete na této úrovni detailu, tak bude simulován každý servomotor a pneumatický válec. V této situaci simulace spočítá i čas cyklu procesu.

Obdržené statistické údaje z procesu simulace mohou být exportovány do řady různých databázových formátů včetně (MS Access a MySQL) nebo mohou být data exportována do tabulek, které uvidíte pomocí MS Excel.

Plánování výroby

Využíváním simulačního softwaru Visual Components získá uživatel nástroj pro plánování a rozvržení výrobních procesů.

Software dovoluje testování a plánování mnoha různých scénářů pro rozebírání strojů, ukládání komponentů a výrobních termínů.

Používáním těchto informací můžou výrobní inženýři optimalizovat výrobní program pro co nejefektivnější využití výrobního zařízení.

Simulace štíhlé výroby

Štíhlá výroba je systematický přístup k identifikaci a eliminaci ztrát (činností bez přidané hodnoty) prostřednictvím neustálého vylepšování průchodu produktu ke konečnému zákazníkovi v úsilí o dosažení dokonalosti.

Zaváděním zeštíhlovačů, jako je Kaizen, můžete ušetřit finanční prostředky, ale kolik by stálo zavádění Kaizen, který snižuje efektivnost a produktivitu díky nepředvídaným okolnostem? Simulační model zařízení umožňuje praktikům testovat a dokázat efekt a vylepšení, které bude dosaženo pomocí zeštíhlení.

Simulace zeštíhlovací techniky je velmi důležité téma, které bude užitečné pro mnoho různých podniků.

Simulace řízení zdrojů

Ve výrobě jsou naším nejcenějším prostředkem naše zdroje. Schopnost simulace zdrojů k zajištění, že jsou zdroje optimálně využívany, může ušetřit firmě finanční prostředky.

Pokud nastane konflikt ve Vaší výrobě mezi redukcí nákladů prostřednictvím odstranění zdrojových prostředků a udržením požadavků na poskytování služeb, produktivitou a kvalitou, potom modelování zdrojů bude kritickým nástrojem k podpoře Vašeho rozhodovacího procesu.

Řízení zdrojů pomocí Visual Components se může používat k simulacím mnoha různých typů zdrojů. Například AVG (Automatic Guided Vehicles – automaticky řízená vozidla), vysokozdvižných vozíků, jeřábů, robotů a lidi. Řízení zdrojů může dovolit zdrojovým klientům, aby požadovali různé druhy zdrojů.

Důležitou částí simulace zdrojů je ujištění o dostupnosti zdrojů. Zdroj – napřiklad vysokozdvižný vozík, může mít nízské průměrné využití s krátkými periodami, kdy je vyžadován pro více procesů najednou. Simulace využívající řízení zdrojů může být použita k identifikaci problémů a poté k vytvoření strategií, aby se zabránilo vznikajícím problémům.

Současné řízení zdrojů vytvořené SimX umožňuje štíhlou výrobu a modelování zdrojů implementováním požadavkového výrobního systému. To znamená, že je tok výroby usměrňován přesně podle požadavků od zákazníka.

Simulace obráběcích strojů

Obráběcí stroje jsou kritickou částí mnoha výrobních procesů. Visual Component může být použit k simulaci obráběcích strojů jako jsou vrtačky, honovačky, soustruhy, frézy a brusky.

Simulace strojů ve Visual Component může vytvořit statistiku a různých systémových stavech strojů jako jsou zahřívání, přestávka, volnoběh, zaneprázdněný, zablokovaný, rozbitý a spravený. Flexibilita architektury Visual Components dovoluje uživatelům vytvořit jejich vlastní systémové stavy. Během simulace mohou být systémové stavy vizualizovány pomocí koláčových grafů.

Standardní statistika kromě toho sbírá následující data k použití: součást dorazila, součást odešla, součást aktuální, součást minimální počet, součást maximální počet, součást průměrný čas, součást minimální čas a součást maximální čas. Statistika může být ukázána v reálném čase při běhu simulace ve vyskakovacím zobrazení.

Jazyk API Visual Component dovoluje uživatelům vytvářet a měnit sběr statistických informací. Je možné používat tuto funkci k vytvoření mnoha různých maker pro statistický sběr k vyhovění potřeb zákazníků. Například OEE (Overall Equipment Effectivness – celková efektivita zařízení) statistické výpočty.

Statistiky sebrané ze všech částí během simulace mohou být zapsána do formátu tabulky editovatelné v Excelu.

Visual Components - příklady simulací

Visual Components - porovnání verzí

Porovnání produktů:

3D Create 3D Simulate 3D Realize Robot 3D Realize
Cena bez DPH (Kč) na dotaz na dotaz na dotaz na dotaz
Multi-Language Option
Simulace v reálném čase
Přístup do rozsáhlého webového katalogu
Vytváření dispozic pomocí plug and play komponentů
Exportování bitmapů s vysokým rozlišením
Export dispozice do 2D DXF
Export sestav a animací 3D PDF
Robotická výuka
Statistické a reportingové nástroje
Přístup do rozhraní COM
Importování a manipulace s 3D geometrií
Modelování komponentů

Visual Components

1. Verze 3DCreate - Visual Components

Chcete vytvořit digitální repliku Vašeho výrobního zařízení?

Nebo hledáte nástroj na převedení Vaší továrny do simulačního projektu?

3DCreate je nejvyšší verze z balíčků programů Visual Components. Nabízí všechny funkce, které potřebujete k vytvoření nové simulace komponentů z existujících 3D CAD dat a k simulaci kompletní dispozice továny.

Co obsahuje 3DCreate?

 • Přidejte nové komponenty pro simulace z existujících 3D CAD dat.
 • Přidejte vlastní funkce s vzorci chování a parametry.
 • COM a Python API pro vývojáře aplikací.
 • Zahrnuje všechny funkce z 3DSimulate.

Pro koho je určen?

 • Simulační inženýry
 • Tvůrci vizuálních komponentů
 • Aplikační inženýry

Benefity

 • Importujte. Použijte existující 3D CAD v produktech Visual Component.
 • Parametrizujte. Přidejte simulační a konfigurační parametry.
 • Vybavte. Oživte 3D CAD data přidáním vzorců chování.
 • Vytvořte. Vytvořte knihovny vysoce realistických znovupoužitelných simulačních modelů.

Visual Components - 3D tvorba


2. Verze 3DSimulate - Visual Components

Nově zavedený 3DSimulate je vítaný doplněk do portfólia programů Visual Components. 3DSimulate je víceúčelový nástroj pro simulaci a vizualizaci s rozsáhlými vestavěnými nástroji pro statistickou analýzu výrobních systémů a strojního vybavení. Nabízí projektantům integrovaný nástroj s vestavěnými reporty a s rozhraním pro komunikaci s externími systémy.

Co obsahuje 3DSimulate?

 • Snadné rozhraní pro tvorbu dispozic
 • Statistická analýza
 • Reportovací nástroje
 • COM API
 • Plus všechny funkce 3DRealize R

Pro koho je určen?

 • Projektanti
 • Aplikační inženýři

Benefity

 • Postavte. Použijte zařízení z online knihovny komponentů.
 • Integrujte. Simulujte se skutečnými daty vytvořenými jinými aplikacemi.
 • Simulujte. Použijte simulaci k ukázání zákázníkům, jak Vaše řešení funguje.
 • Dokažte. Analyzujte klíčové ukazatele výkonu systému a eliminujte kritická místa. 

Visual Components - 3D simulace


3. Verze 3DRealize ROBOT - Visual Components

3DRealize R je pro modelování práce robotů. Realistické pohybové sekvence reprezentující skutečná pracoviště jsou rychle vyjasněná kombinováním jednoduchých robotických příkazů v editoru založeném na vytváření sekvencí pomocí ikon.

Visual Components

Robotické funkce pro 3DRealize

3DRealize R zvyšuje schopnosti 3DRealize možností modelovat komplexní robotické pracoviště. Sekvenční editor, umístěný v záložce Učení, kombinuje uložené polohy robota s uchopovačem s příkazy pro vstup/výstup do podprogramu nebo části hlavní programové sekvence.

Můžete rychle porovnat různé dispozice, výběry zařízení a možnosti výrobní kapacity v reálném čase s personálem, dodavateli i zákazníky. Uživatelsky příjemné vizualizace je možné snadno rozesílat pomocí e-mailu, dovolují spolupracovat online, demonstrují obchodní nabídky a pomáhají při vyjasnění komplexního vzhledu a výrobních a procesních otázek.

Benefity

 • Testujte. Zkontrolujte dosažitelnost a spusťte kontrolu kolizí.
 • Dokažte. Identifikujte včas problémová místa a ukažte jiná řešení.
 • Sdílejte. Rozešlete nasimulované dispozice e-mailem Vašim kolegům a zákazníkům.. 

Visual Components - 3D realizace ROBOT


4. Verze 3DRealize - Visual Components

3DRealize umožňuje každému uživateli rychle vytvářet simulované pracovní rozvržení hotových zařízení z knihoven programu. Různé dispozice, či výběry a možnosti zařízení mohou být snadno testovány aby se nalezlo nejvhodnější řešení podle přání Vašeho zákazníka.

Co obsahuje 3DRealize?

 • Přetažení zařízení přímo na místo z knihovny (drag and drop)
 • Okamžitá simulace s již hotovými komponenty (plug and play)
 • Rychlá modifikace a dolaďování Vaší existující výrobní linky ve 3D

Pro koho je určen?

 • Projektanti
 • Manažeři továren
 • Prodejní manažeři

Benefity

 • Ukažte. Vytvořte realistické 3D simulace pro podporu obchodních nabídek.
 • Dokažte. Identifikujte včas problémová místa a ukažte jiná řešení.
 • Sdílejte. Rozešlete nasimulované dispozice e-mailem Vašim kolegům a zákazníkům.

Visual Components - 3D realizace