Jste zde: SoliCAD.com Produkty CAM SprutCAM Funkce programu Detailní popis funkcí programu SprutCAM

Detailní popis funkcí programu SprutCAM

Technologická specifika

 

 

 

Systém SprutCAM obsahuje technologické prvky, jako jsou: trochoidální obrábění, zaoblování drah nástroje, dokončovací obrábění zbytkového materiálu, volitelný tvar polotovaru, snadné nastavení zakázaných oblastí a oblastí určených pro obrábění, automatické ignorování děr a otvorů (capping) a rozpoznání děr.

Vybrané automatické funkce:

Trochoidální obrábění

Systém SprutCAM umožňuje trochoidální obrábění prováděné v určitých bodech dráhy nástroje užitím přídavných pohybů v uzavřených kruzích. Tento způsob výrazně snižuje délku výsledného NC programu ve srovnání s klasickou metodou cykloid a současně zajišťuje hladký přechod řezných sil.

Vyhlazení dráhy nástroje zaoblením

Funkce vyhlazení dráhy nástroje jejím zaoblením je využívána především při obrábění součástí, jejichž vnitřní rohy svírají rozličné úhly. To umožňuje minimalizovat velikost a počet vibrací nástroje, jeho opotřebení a také předcházet vzniku trhlin na jeho těle. Vznik rázů je způsoben rychlou změnou směru pohybu nástroje - před touto změnou je totiž nutné výrazné brždění (snížení rychlosti posuvu), následuje vlastní změna směru pohybu a výrazné zrychlení (navýšení rychlosti posuvu).

Zbytkové obrábění

Operace zbytkového obrábění umožňuje obrábět oblasti, kde zbyl materiál z předchozích operací. Pro operace zbytkového frézování je polotovar pro tuto operaci počítán jako materiál, který zůstal na obrobeném povrchu po všech předešlých operacích. Využitím této operace lze výrazně redukovat časy obrábění tvarově složitých komponent.

Volitelný tvar polotovaru

Systém umožňuje vytvořit volitelný tvar polotovaru z existujících geometrických objektů. Polotovar pro první operaci může být ve formě kvádru, válce, trubky či obálky s celkovým přídavkem. Pro následující operace je obyčejně jako polotovar automaticky volen výsledek obrábění z předcházející operace.

Omezující oblasti a oblasti určené k obrábění

Systém umožňuje vytvořit prostorové omezující oblasti (tyto oblasti reprezentují např. upínky, svěráky atd.) a stejně tak oblasti určené k obrábění (tam, kde chceme, aby obrábění probíhalo). Tyto oblasti jsou automaticky brány v potaz při výpočtu trajektorií nástroje. Oblasti omezení nedovolují obrábění uvnitř kontury, zatímco oblasti určené k obrábění nedovolují obrábění vně kontury. Obě oblasti mohou být tvořeny křivkami, tělesy, plochami nebo síťovými objekty.

Automatické ignorování otvorů a děr (capping)

Při obrábění povrchů, ve kterých se vyskytují otvory, mohou být tyto otvory ignorovány. Otvory mohou být jakéhokoli tvaru (ne jen kruhové). Při definování velikosti otvoru který má být ignorován, stačí zadat velikost pomyslného disku, který tento otvor zcela zakryje (Parametry operace -> Ořezat dráhu).

Rozpoznání otvorů a děr

V systému lze nastavit také automatické rozpoznávání parametrů děr (pozice středu, průměr a hloubka). Rozpoznávání děr je prováděno pomocí definovaných podmínek pro hledání. Výsledný seznam rozpoznaných děr bude obsahovat pouze ty, které leží ve specifikovaném rozmezí.