Jste zde: SoliCAD.com Produkty CAM SprutCAM Funkce programu Detailní popis funkcí programu SprutCAM

Detailní popis funkcí programu SprutCAM

Soustružení

 

 

Soustružení je nejrozšířenější způsob obrábění. Tímto způsobem lze obrábět vnější a vnitřní válcové a kuželové plochy, tvarové i obecné plochy. Na soustruzích lze vrtat, vystružovat, řezat závity, soustružit rovinné, kuželové i kulové plochy. Při soustružení se dodržuje postup operací – HRUBOVÁNÍ → SOUSTRUŽENÍ NA ČISTO → DOKONČOVACÍ OPERACE. Je snaha provést co nejvíce operací na jedno upnutí, a tím zaručit nejvyšší míru souososti, nejlepší kvalitu povrchu a hlavně snížení vedlejších časů při soustružení.

Technologie obrábění soustružením je v systému SprutCAM reprezentována několika základními strategiemi (viz. dále), jejichž správným nastavením lze získat téměř jakýkoli požadovaný tvar (v odvislosti od této technologie). Aplikace SprutCAM kromě klasického "jednoduchého" soustružení na soustruzích s jedním vřetenem a konvenčním typem suportu nabízí také obrábění na strojích s více vřeteny, s jednou nebo dvěma revolverovými hlavami s plnou podporou poháněných nástrojů (Pozn.: Soustruhy s poháněnými nástroji jsou dostupné v konfiguracích Universal, Master a Pro).

Základní strategie soustružení ve SprutCAMu

Hrubování:

Dokončování:

Čelní soustružení

Je jednou z počátečních operací soustružení. Jejím prostřednictvím je možné provést zarovnání čela polotovaru. Toto se provádí zpravidla vždy ihned po upnutí polotovaru do sklíčidla, neboť ten je pro tuto technologii většinou připravován rozřezáním tyčového materiálu na menší celky s určitým osovým přídavkem. V systému SprutCAM je možné pro tuto operaci nastavit velké množství parametrů. Zarovnání je možné provést buď k ose polotovaru, nebo od ní. Aplikovat lze jak několik hrubovacích kroků, tak i několik dokončovacích o volitelné velikosti, použití korekcí atd.

Soustružnické hrubování

Jak již bylo zmíněno v úvodu, při soustružení je dodržován určitý sled operací. Polotovar je v první fázi nahrubován do přibližného tvaru výsledného výrobku a v další fázi dokončen soustružením načisto. Systém SprutCAM umožňuje hrubování provádět buď v axiálním, nebo radiálním směru, popř. pod určitým volitelným úhlem. Lze nastavit jak osový, tak radiální přídavek na dokončení, velikost hrubovacího kroku, zanoření nástroje, odstranění zbytkového materiálu a mnoho dalších parametrů.

Soustružnické vrtání

Tato operace se s výhodou využívá v případech, kdy je třeba v ose součásti vytvořit kruhový otvor. Vhodným nastavením technologických parametrů SprutCAM umožňuje i následné operace jeho zpracování. Mezi ně lze zahrnout vyhrubování, vystružování, rozšiřování otvoru, sražení jeho hrany apod., popř. další doplňkové operace jako válečkování či kuličkování.

Soustružnické upíchnutí

Upíchnutí je obvykle poslední soustružnickou operací a většinou se provádí až po obrábění na čisto. Při této operaci dochází k úplnému oddělení součásti od "zbytkového" polotovaru.

Soustružnické dokončování

Slouží pro obrábění součásti na čisto. Jedná se o finální úpravu povrchů rotační součásti prostřednictvím soustružnického nože. V této operaci je v podstatě dokončen její tvar na jeden či více průchodů dle křivky jejího profilu.

Soustružnické zapichování

Tato operace nachází svoje uplatnění především při výrobě drážek, vnějších a vnitřních zápichů, vybrání či odlehčení. V systému SprutCAM je možné zapichování provádět jak podélně, tak axiálně, popř. pod určitým volitelným úhlem. Zápichy lze nejprve nahrubovat a následně dokončit v rámci jediné operace. Lze vybírat z mnoha strategií obrábění a jednotlivá výchozí nastavení velmi jednoduše upravovat dle potřeby a požadavků.

Soustružení závitu

Pro tuto operaci systém SprutCAM nabízí veškerá nastavení, která jsou potřebná pro vytvoření téměř jakéhokoli závitu. Lze nastavit jak strategii obrábění, jakou bude závit soustružen, tak jeho náběhy/výběhy, popř. počáteční a koncové přesazení. V nabídce je také knihovna se základními typy závitů (metrický, trubkový - válcový a kuželový, trapézový atd.). Z ní je možné kromě typu závitu vybírat také jeho standardizované velikosti. Jakýkoli typ závitu lze dodatečně velice snadno upravovat.

Předchozí část: « 3D obrábění ve SprutCAMu