Jste zde: SoliCAD.com Produkty CAM SprutCAM Funkce programu Detailní popis funkcí programu SprutCAM

Detailní popis funkcí programu SprutCAM

2,5D obrábění ve SprutCAMu

 

 

Operace 2,5D obrábění jsou určeny pro tvorbu NC programů pro komponenty s kapsami, dírami, plochými sekcemi atd., pro které je časově příliš náročné vytvořit 3D objemový model. Pro operace 2,5D frézování je plně postačujícím podkladem výkres součásti ve 2D ve formátu *.dxf.

2,5D obrábění zahrnuje např. tyto procesy:

Ve většině případů je možné vyprodukovat „hladké“ dráhy nástroje, které jsou dnes již běžně požadovány pro operace vysokorychlostního obrábění (HSM). Ostré přechody drah nástroje mají za následek nutnost brždění - ve většině případů až na nulovou hodnotu - a následnou akceleraci posuvového pohybu. Což ve výsledku znamená vyšší strojní čas automatického chodu stroje, vznik rázů (chvění), a tím zvýšení velikosti vznikajících nepřesností a také rychlejší opotřebení jednotlivých pohybových částí stroje.

Tvorba modelu

Možností tvorby modelu pro 2,5D frézování je hned několik. Jak již bylo zmíněno, vizuální model je tvořen plochými oblastmi omezenými uzavřenými konturami. Tyto oblasti se mohou nacházet v různých výškách a vzdálenostech. Stejným způsobem mohou být pro konstrukci modelu použity také kontury otevřené či jednotlivé body.

Systém umožňuje vizuální kontrolu geometrie součásti tvořené 2D konturami. Při jejich změně dojde k automatické aktualizaci.

Model pro 2,5D frézování může být do SprutCAMu naimportován buď jako 3D objemové těleso, nebo jako 2D výkres, nebo může být pro tvorbu 2D geometrie použit skicář, který je přímo součástí SprutCAM 9 (viz. násl. obr.). Pomocí skicáře lze nakreslit požadované kontury a ty poté vytáhnout z různých startovacích do různých cílových hladin.

Dráhy nástroje pro kapsování

Operace kapsování je užívána pro 2D a 2,5D obrábění kapes a ostrůvků, stejně tak jako i pro předběžný úběr materiálu před operací gravírování.

Úběr materiálu uvnitř kapes je prováděn buď pomocí frézování po spirále od středu kapsy, do středu kapsy, nebo užitím paralelních drah nástroje. Zmíněné možnosti frézování kapsy a rozdíly mezi nimi je možné vidět na následujících 2 obrázcích.

2D profilování

Tato technologická operace je s výhodou využívána pro frézování po 2D křivce/křivkách. Hlavními přednostmi této operace jsou možnosti volby výstupu a možnosti použití poloměrových korekcí na nástroj. Výstupem může být buď přímo kontura, nebo trajektorie vzniklá odsazením od ní. Velmi jednodušše je zde možné upravovat pozici počátečního a koncového bodu trajektorie - manuálně přetažením nebo číselným zadáním souřadnic, popř. danou trajektorii kopírovat použitím XY řezů či transformací souřadnic.

Sražení hran

Tato operace je určena pro obrábění sražení nebo zaoblení vodorovných hran modelu. Pro tuto operaci je nutné použít buď úhlovou, nebo kuželovou nebo jinak tvarově vhodnou frézu. V případě, že se jedná o sražení (zkosení) hrany, bohatě postačí vhodná velikost kuželové frézy. Jedná-li se však o zaoblení hrany, je nutné volit takový nástroj, jež bude negativem k tomuto zaoblení.

Volitelné zkosení bočních stěn

Toto nastavení se nejčastěji používá pro hrubovací řezy, kdy je materiál odstraňován po jednotlivých vrstvách (velikost záběru v ose Z), a to především z důvodu zamezení otěru nástroje o povrch vytvořený v předchozím kroku. Toto zkosení odpovídá úhlu sklonu obráběné stěny od modelové. Lze jej přidat v průběhu operace kapsování, a to v jejích parametrech jako zkosení bočních stěn.

Na následujícím obrázku je vyobrazen příklad nahrubované součásti z předchozích 2 částí, přičemž velikost úhlu zkosení bočních stěn byla nastavena na 45°, velikost kroku v ose Z na 6 mm.

Zbytkové obrábění

Zbytkové obrábění dovoluje obrábět jen ty oblasti, ve kterých zbyl materiál po předchozích operacích. Je možné také provést zbytkové obrábění materiálu, který zbyl po simulaci obrábění provedeném zvoleným seznamem nástrojů.

Zbytkové obrábění je prováděno v CAM systému určením oblastí materiálu obrobku, který zbyl po obrábění součásti. Výpočty, založené na obrobku specifického typu, spolu se separováním nedokončených zón jsou prováděny systémem automaticky.

Použití zbytkového obrábění umožňuje rozsáhlou redukci času obrábění složitějších komponent bez dodatečných nákladů.

Následující část: 3D obrábění ve SprutCAMu »
Předchozí část: « 2D obrábění ve SprutCAMu