Jste zde: SoliCAD.com Produkty CAM SprutCAM Funkce programu Detailní popis funkcí programu SprutCAM

Detailní popis funkcí programu SprutCAM

Frézovací cykly

 

Hrubování

Obrábění děr

Definuje sadu příkazů pro obrábění děr. Patří sem vrtání, vyvrtávání, vystružení, závitování, atd. Operaci můžeme použít i pro hrubování a dokončování děr frézou po šroubovici a frézování závitů.

5D obrábění děr

Slouží k provádění vrtání, středového vrtání, jádrové vrtání, kapsování podobně jako u jednoduchého obrábění děr, součástí je také závitování. Na rozdíl od běžného obrábění děr je vhodné tam, kde jsou díry umístěny v různých rovinách. Oproti Obrábění děr obsahuje některé rozšiřující parametry a je proto hojně využívané i při programování 3-osých center.

Kapsování

Uvnitř vymezené oblasti nebo kapsy odstraní materiál Z-řezem. Pro kapsováním je obráběný formován křivkami vytvořenými v horizontální rovině XY. Tato operace se používá pro 2D/2.5D obrábění kapes, izolovaných oblastí nebo také pro předběžné hrubování před gravírováním. Zářezy do materiálu lze volit po spirále, rampě, postupným snižováním podél dráhy a v ose nástroje. Cyklem lze hrubovat i tvary vytvořené na válcové ploše 3D modelu ( hrubování se 4., rotační osou).
U cyklu lze využít poloměrouvou korekci nástroje.

Z-řezy

K odstranění materiálu obrobku, který leží vně 3D modelu. Stejně jako při kapsování je hlavní část materiálu odstraněna horizontální dráhou nástroje (rovina XY). Často se používá pro základní hrubování složitých modelů s různorodou geometrií obrobku. Dráhy vždy vycházejí z aktuálního tvaru polotovaru.
U cyklu lze využít poloměrouvou korekci nástroje.

Hrubování řádkováním

Odstraní materiál obrobku vně 3D modelu. Definuje sekce řezů, jenž leží ve svislých rovnoběžných rovinách. Obrábění s malým přednastavením hloubky v ose Z omezí tlak na nástroj. Při hrubování řádkováním je dosaženo vetší přesnosti opracování modelu než by tomu bylo u operace Z-řezy s obdobnými parametry. Operace se běžně používá tam, kde je třeba získat hrubý obrobek, který se příliš neliší od modelu. Vhodné zejména při frézování měkkých materiálů.

Řízené

Stejně jako u hrubování řádkováním může nástroj provádět pohyby v samostatných řezech. V závislosti na parametrech, leží řezy ve vertikální rovině kolmé na definovanou křivku, nebo tvoří Z řezy podél ní. Omezení tlaku na nástroji docílíme obráběním menších přídavků v ose Z. Nástroj, obdobně jako při hrubování řádkováním, zařezává v ose Z. V některých případech je model po cyklu hrubování téměř shodný s tvarem po dokončovacím cyklu. Z důvodů nerovnoměrnosti materiálu nemusí být ale vykonán v optimálním čase. Je tedy vhodný jen pro specifické tvary obrobku.

Dokončování

Řezání paprskem

Používá se k vyřezávání dílů z plechu paprskem. Vnější tvary a obrysy děr jsou zadány jako uzavřené nebo neuzavřené křivky. Řezání se provádí pohybem řezného nástroje podél části kontury. První mohou být řezány díry a později vnější obrysy. Cyklu je k dispozici pouze pro konkrétní schémata stroje. ní).

2D profilování

Pro obrábění kontur nebo křivek promítaných do vodorovné roviny. Pohyb nástroje je tvořený na základě geometrie obrábění, která může vycházet jak z 2D tak 3D geometrie.
Pohyb nástroje lze zadat jako pohyb středu nástroje po křivce, nebo jeho odsazení o poloměr frézy. Lze specifikovat obrábění s korekcí nebo bez. Jedním z parametrů cyklu je Postupné snižování, které umožňuje postupné snižování nástroje podél geometrie. Lze tím definovat např. obrábění po spirále. Snižování lze ale provádět na libovolné tvary, nejen kružnice a je využíváno zejména pro rampování podél kontury.
Operace se používá především pro dokončování tvarů se svislými stěnami, cyklus lze ale nastavit i pro tvorbu hrubovacích záběrů. Disponuje rovněž nástrojem pro obrábění tvarů na válcových plochá. Lze jím tak nastavit dráhy pro řízení 4. , rotační osy stroje.
Jedná se o nejuniverzálnější frézovací cyklus systému SprutCAM

3D profilování

Vytváří sérii pohybů nástroje podél křivek, které nejsou promítány do roviny. Hloubka záběru každého bodu dráhy nástroje se vypočítá na základě vzdálenosti odpovídajícího bodu křivky v ose Z. Operace je využitelná při obrábění částí hran nebo komplexního tvaru drážky apod. Uplatňuje se například pro programování 3-sých center při sražení nebo odjehlení tvaru díry ve válcové ploše.

Z-řezy

Pro obrábění povrchů objemového modelu. Frézování se provádí horizontálními pohyby nástroje. Tato operace je vhodná při obrábění modelů nebo částí ploch, které jsou strmější. Pro obrábění složitých tvarů je doporučeno použít Z-řezy společně s některým z dalších dokončovacích cyklů, jako řádkováním nebo řezů dle řídící křivky.

Řádkování

Určeno pro obrábění povrchů objemového modelu. Řezy leží ve vertikálně rovnoběžných rovinách. Operace dosahuje dobrého opracování při obrábění ploch málo strmých nebo těch, které jsou v rovině kolmé na rovinu dráhy nástroje. Při obrábění složitých tvarovaných modelů je tato operace nejvhodnější v kombinaci s operací Z-řezy nebo s další operací řádkováním, kdy první a druhý cyklus mají na sebe vzájemně kolmé dráhy, viz. Kombinované dokončování a Optimalizované řádkování.

Dokončování rovinných ploch

Automaticky rozpoznává a obrábí rovinné horizontální plochy na 3D modelu. Dráha nástroje sestává z řady Z-řezů začínajících v nastavené vzdálenosti od ploch. Lze definovat odstup od bočních stěn na modelu i způsoby zářezu do materiálu nad plochou.

Dle dělící křivky

Dráhy jsou vytvářeny v rovině nad materiálem a následně jsou promítnuty na plochy modelu tak, aby nedošlo k zařezání nástroje do modelu. Tvar a umístění řezů je definován pomocí řídících křivek. Doporučené používat pro obrábění detailů ploch se složitým zvlněním povrchu. Nejlépe pro zbytkové obrábění ploch specifických tvarů a pro obrábění některých modelů s plynulým přechodem geometrie povrchu. Cyklus lze také využít pro frézování nápisů a kreseb na povrchu modelu.

Gravírování

Operace je určena pro rytí 2D geometrie a nápisů na rovných plochách, nebo plochách válcových s využitím rotační osy. Obraz je tvořen z projekce křivek v horizontální rovině (XY). Vodorovný pohyb obráběcího nástroje kopíruje křivky 2D geometrie.
Lze nastavit vyjíždění v rozích křivek aby se docílilo ostrého rohu po celé výšce tvaru (při využívání kuželové frézy).
Využívá se pro 3D frézování k vytvoření ostrých vnitřních rohů a pro obrábění ploch menší šířky. Dále pro rytí kreseb, nápisů, atd.

Komplexní

Dráha nástroje se definuje pro obrábění plochy objemového modelu. Je tvořena ve dvou fázích. První fáze, vodorovné dráhy (Z-řezy). Druhá fáze, dráhy nástroje pro zbývající části oblasti jsou tvořené obdobným způsobem, jakým je tvořena strategie Dle řídící křivky. Takto jsou obě oblasti, jak ploché tak i strmé dobře obrobitelné a dochází k rovnoměrnému opracování celého povrchu i při konstantním přesazením nástroje. Použití komplexního obrábění méně zatěžuje břit nástroje, což umožňuje použití delších nástrojů s malým průměrem. Operací se provádí kvalitní opracování bez ohledu na složitosti povrchu modelu a také minimalizuje čas obrábění.

Optimalizované řádkování

Je používáno u obrábění 3D modelu a je složeno ze dvou operací řádkováním s navzájem kolmými dráhami. Výchozí parametry jsou nastaveny tak, že každá operace obrábí pouze ty plochy modelu, kde může dosáhnout optimálního výsledku. To znamená, že se dosáhne přiměřené kvality obrábění po celém povrchu modelu. Použití optimalizovaného řádkování umožňuje kvalitní obrábění složitých tvarů modelů a minimalizuje celkový čas obrábění.

Kombinované

Složené ze dvou operací - dokončování řádkováním a dokončování v Z-řezech. Užívá se pro obrábění 3D modelu. Parametry se nastaví automaticky tak, aby málo strmé plochy byly obrobeny operací řádkováním a plochy blízké svislé rovině pomocí Z-řezů. Kombinované obrábění umožňuje snadnější podmínky nastavení nástroje, jenž umožňuje použití delších nástrojů s menším průměrem a zkracuje čas obrábění. Operace je vhodná pro kvalitní obrábění jakéhokoliv povrchu pod určitým úhlem.

Rotační obrábění

Používá se pro obrábění vačkové, klikové a šnekové hřídele, dále lopatek a ozdobných částí. Operace je k dispozici, pokud má stroj alespoň jednu rotační osu. Umožňuje generovat kód pro 4-osé plynulé obrábění.

5-ti osé plynulé obrábění

Operace je navržena k výpočtu drah nástroje v 5-ti osách. K dispozici je několik metod pro vytvoření dráhy. Lze sní snadno obrábět plochy bokem nebo čelem nástroje i vytvářet hrubovací řezy. Operace je spíše pomocného charakteru a není určena pro obrábění složitých dílů jako turbínová kola nebo impellery.
Pro uživatele se zaměřením na obrábění složitějších tvarových dílů SprutCAM nabízí implementované řešení ModuleWorks, jehož licenci lze dokoupit.

Zbytkové obrábění

Zbytkové frézování oblasti

Provádí frézování zbytkového materiálu hrubováním v Z-řezech uvnitř vymezené oblasti nebo kapsy. Tvar plochy je tvořen projekcí křivky v horizontální rovině XY. Operace se využívá k opětovnému obrábění s nástrojem menšího průměru než je tomu u 2D/2.5D obrábění kapes a izolovaných ploch.

 

Hrubování v Z-řezech

Využití pro obrábění zbytkového materiálu po hrubovací operaci v Z-řezech. Vodorovné řezy nástroje odstraní zbytek materiálu, který zůstal po předchozím obrábění ležícím mimo 3D model. Velmi efektivně ji lze zařadit jako polo-dokončovací operaci pro dohrubování materiálu menším průměrem nástroje, kdy je zapotřebí definovat přesazení nástroje. Nástroje odebírá větší objem zbytkového materiálu.

Dokončování v Z-řezech

Pro zbytkové frézování povrchu modelů operací dokončování v Z-řezech. Plochy povrchu modelu, nedostatečně opracované předchozí dokončovací operací jsou frézovány pomocí vodorovných řezů nástroje. Operace je vhodná při obrábění téměř svislých ploch.

Zbytkové dokončování řádkováním

Zbytkové frézování povrchu modelu použitím operace pro dokončování řádkováním. Nedostatečně opracované plochy povrchu modelu z předchozí operace jsou frézovány pomocí řezů, ležícími ve svisle rovnoběžných rovinách. Operace je určena k obrábění mírně sklopených až téměř kolmých ploch k dráze nástroje. Výhodné zejména pro oblasti se zbytkovým materiálem vedoucí podél tvořených drah.

Dle řídící křivky

S použitím dokončovacích operací dle řídící křivky dochází k odstranění zbytkového materiálu povrchu modelu přímo v požadovaných oblastech. Ve výchozím nastavení by měla být řídicí křivka tvořena podél nedokončených ploch, což umožní provedení zbytkového frézování s minimálním počtem řezů. Operace je vhodná pro obrábění vodorovných a mírně nakloněných ploch. Cyklem lze definovat i "tužkové" zbytkové obrábění.

Kombinované

Zbytkové frézování povrchu modelu za použití kombinovaného dokončování. Pro nedostatečně opracované plochy povrchu modelu z předchozí operace je frézování tvořeno ze dvou operací - řádkování a Z-řezy. Řádkováním se obrábějí málo strmé plochy a Z-řezy plochy blízké svislé rovině. Operace umožňuje kvalitní zbytkové frézování libovolných ploch.

Optimalizované řádkování

Jedná se o zbytkové frézování povrchu modelu pomocí dokončovací operace řádkováním. Plochy povrchu modelu, které nejsou příliš strmé se obrábějí užitím dvou operací řádkováním navzájem kolmých. Každá operace obrábí pouze svoji optimální plochu. Doporučení operace u poměrně velkých neopracovaných ploch.

 

Následující část: Cykly pro 2,5D »